Statut

Strona główna / Fundacja żyć z POMPĄ / Statut Wydrukuj | A A A
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

Fundacja pod nazwą „żyć z POMPĄ”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Mirosława Bakę, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Jackiem Wrona w kancelarii notarialnej w Sopocie przy Alei Niepodległości 746/1 w dniu 23 lipca 2009, za numerem repertorium A nr 1568/2009, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz niniejszego Statutu.

§ 2.

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
3. Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Zdrowia.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.

§ 4.

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Działalność Fundacji poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej wymaga zgodności z przepisami prawa miejscowego.
4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5.

Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację organizacji pożytku publicznego.

§ 6.

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek, fundacji i stowarzyszeń w kraju i za granicą.

§ 7.

1. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 8.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innym wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 9.

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 10.

Celem Fundacji jest poprawa życia ludzi w społecznościach lokalnych, w tym osobom w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności dzieciom, których zdrowie było lub jest zależne od pomp leczniczych: żywieniowych, respiratorów i do podaży leków oraz innego sprzętu medycznego lub/i rehabilitacyjnego.

§ 11.

Fundacja realizuje swój cel poprzez:
1. zakup sprzętu, urządzeń, leków i materiałów, i nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich placówkom i instytucjom działającym na rzecz osób wskazanych w §10,
2. udzielanie pomocy finansowej, organizacyjnej i rzeczowej w leczeniu osób wskazanych w §10,
3. wspieranie finansowe, organizacyjne, terapeutyczne i prawne osób wskazanych w §10 i członków ich rodzin,
4. wspieranie finansowe, rzeczowe i intelektualne placówek i instytucji, których zadaniem jest prowadzenie działalności, będącej w zakresie celów Fundacji,
5. współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, podmiotami ochrony zdrowia, organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
6. tworzenie i realizację lub wspieranie intelektualne programów edukacyjnych kształcenia i dokształcania zawodów medycznych i niemedycznych w zakresie celów Fundacji,
7. organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów w zakresie celów Fundacji,
8. dofinansowywanie stypendiów naukowych w specjalizacjach w zakresie chorób generujących potrzebę zależności osoby od pompy i innego sprzętu medycznego lub i rehabilitacyjnego,
9. wspieranie finansowe, organizacyjne i rzeczowe środowiska medycznego w badaniach naukowych w zakresie poprawy zdrowia osób wskazanych w §10,
10. prowadzenie programów, akcji i kampanii społecznych promujących cele Fundacji,
11. upowszechnianie celów Fundacji poprzez organizowanie i realizację przedsięwzięć z dziedziny kultury,
12. propagowanie celów Fundacji poprzez organizowanie i prowadzenie imprez sportowych,
13. organizowanie i prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, realizacji świadczeń medycznych i terapeutycznych, w tym rehabilitacji leczniczych, opieki specjalistycznej, w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz realizacji programów zdrowotnych,
14. inicjowanie, realizację i współudział we wdrażaniu przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz w dziedzinie dążenia do osiągania integracji społecznej osób wskazanych w §10,
15. upowszechnianie i włączanie wypracowanych rezultatów w obszarze celów Fundacji w nurt polityki społecznej i ochrony zdrowia,
16. wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących dorobek z zakresu medycyny i ochrony zdrowia w obszarze celów Fundacji,
17. wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji podmiotów ochrony zdrowia oraz innych obiektów służących poprawie zdrowia lub ratowaniu życia,
18. upowszechnianie w Internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji,
19. skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym przedstawicieli środowisk twórczych, naukowych i intelektualnych,
20. organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechniania tych doświadczeń oraz udzielanie porad i pomocy osobom zamierzającym tworzyć organizacje o podobnym do Fundacji profilu działania,
21. przyznawanie nagród osobom biorącym udział w realizacji celów Fundacji,
22. wspieranie oraz realizowanie społecznych inicjatyw ustawodawczych w zakresie celów Fundacji,
23. aplikowanie do innych podmiotów, w tym Unii Europejskiej, o fundusze i dotacje na wsparcie realizacji celów statutowych Fundacji.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 12.

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1.000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§ 13.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 14.

Dochody Fundacji pochodzą z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji, subwencji oraz grantów,
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, aukcji,
d. zagranicznych funduszy pomocowych,
e. odsetek bankowych,
f. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 15.

1. Całość dochodów Fundacja przeznacza na realizację celów statutowych i działalność związaną z realizacją tych celów.

§ 16.

1. W zakresie realizacji celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.
2. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych.

§ 17.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 18.

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Rewizyjnej, członków Rady Programowej, członków Zarządu, Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Rady Rewizyjnej, członków Rady Programowej, członków Zarządu, pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Rady Rewizyjnej, członków Rady Programowej, członków Zarządu, pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
4. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Rewizyjnej, członkowie Rady Programowej, członkowie Zarządu, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

 

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE FUNDACJI

§ 19.

1. Organami Fundacji są:
a. Rada Rewizyjna,
b. Rada Programowa,
c. Zarząd.

§ 20.

1. Członkowie Rady Rewizyjnej i Rady Programowej nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tych organów, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z tą działalnością.
2. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy i otrzymywać wynagrodzenie, o ile Rada Rewizyjna podejmie stosowną uchwałę.
3. Członkowie Rady Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
4. Członkami organów Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
5. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Rewizyjnej, Rady Programowej i Zarządu.
6. Członkowstwo w organach Fundacji ustaje w przypadku upływu kadencji, śmierci lub odwołania z członkostwa.
7. Odwołanie członka Rady Rewizyjnej, Rady Programowej i Zarządu następuje w przypadku:
a. złożenia rezygnacji,
b. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka,
c. choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
d. niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
e. nienależytego wypełniania funkcji członka,
f. istotnego naruszenia postanowień Statutu.


RADA REWIZYJNA
 

§ 21.

1. Rada Rewizyjna jest organem kontroli i nadzoru wewnętrznego.
2. W skład Rady Rewizyjnej wchodzą 3 osoby, powoływane na okres 3 lat.
3. Skład pierwszej Rady Rewizyjnej powołuje Fundator. Następnych członków Rady Rewizyjnej na miejsce osób, które przestały pełnić funkcję lub w przypadku rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

§ 22.

Zakres kompetencji Rady Rewizyjnej obejmuje:
a. sprawowanie nadzoru nad działalnością Fundacji,
b. ocena działalności merytorycznej i finansowej Zarządu, zatwierdzanie corocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań składanych organowi nadzoru,
c. ocena programu działania Zarządu na rok następny,
d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.

§ 23.

1. Rada Rewizyjna pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
2. Rada Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
3. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Rewizyjnej z własnej inicjatywy, na wniosek jednego z pozostałych członków Rady Rewizyjnej lub na wniosek Zarządu.
4. Rada Rewizyjna podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.
5. Każdy członek Rady Rewizyjnej ma jeden głos.


RADA PROGRAMOWA


§ 24.

1. Rada Programowa jest organem o uprawnieniach inicjatywnych i opiniodawczych.
2. W skład Rady Programowej wchodzi od 3 do 5 osób, powoływanych na okres 3 lat.
3. Skład pierwszej Rady Programowej powołuje Fundator. Następnych członków Rady Programowej na miejsce osób, które przestały pełnić funkcję lub w przypadku rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

§ 25.

Zakres kompetencji Rady Programowej obejmuje:
1. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
2. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
3. opiniowanie rocznych i wieloletnich merytorycznych planów działania Fundacji.

§ 26.

1. Rada Programowa pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
2. Rada Programowa na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Pozostałe osoby pełnią funkcje Członków Rady Programowej.
3. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Programowej z własnej inicjatywy, na wniosek jednego z pozostałych członków Rady lub na wniosek Zarządu.
4. Rada Programowa podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.
5. Każdy członek Rady Programowej ma jeden głos.

ZARZĄD

§ 27.

1. Zarząd jest organem wykonawczym.
2. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 osób, powoływanych na okres 3 lat.
3. Skład pierwszego Zarządu powołuje Fundator. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie jest powołany, dotychczasowy Zarząd pełni wszystkie funkcje do chwili objęcia przez nowy Zarząd. W razie zmian w składzie Zarządu w trakcie kadencji, okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków kończy się z upływem kadencji całego Zarządu.
4. Organem uprawnionym do powoływania i odwoływania członków Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3, jest Rada Rewizyjna.

§ 28.

1. Zakres kompetencji Zarządu obejmuje:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
c. opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji,
d. sporządzanie merytorycznych i finansowych sprawozdań z działalności Fundacji,
e. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
f. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników biura Fundacji,
g. organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji.

§ 29.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza. Pozostałe osoby pełnią funkcje Członków Zarządu.
3. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek jednego z pozostałych członków Zarządu, na wniosek Przewodniczącego Rady Rewizyjnej lub na wniosek Przewodniczącego Rady Programowej.
4. Do ważności uchwał wymagana jest zwykła większość głosów, przy obecności Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równości głosów przeważa głos Prezesa, bądź w jego nieobecności, Wiceprezesa.
5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
6. Każdy członek Zarządu ma jeden głos.

§ 30.

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnieni są Prezes oraz Wiceprezes, działający samodzielnie.
2. Do podejmowania decyzji i składania oświadczeń woli w sprawach finansowych, w których wartość zobowiązań Fundacji przekracza 5 tyś. zł wymagane jest łączne działanie Prezesa lub Wiceprezesa z jednym z członków Zarządu.

§ 31.

1. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd za zgodą Rady Rewizyjnej.
2. Wynagrodzenie pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.

ROZDIAŁ V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 32.

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd, za aprobatą Rady Rewizyjnej.
3. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.
4. Dochody Fundacji, pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej, mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33.

1. Zmian w Statucie dokonuje Zarząd za zgodą Rady Rewizyjnej.
2. Zmiany Statutu nie mogą dotyczyć celu Fundacji.


§ 34.

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd. Decyzja o połączeniu musi być podjęta w drodze jednomyślnej uchwały, która wymaga zatwierdzenia przez Radę Rewizyjną.

§ 35.

1. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Rewizyjna.
2. Likwidatora Fundacji powołuje Rada Rewizyjna.
3. Majątek Fundacji po jej likwidacji zostanie przekazany innej fundacji, której cele są zbieżne z celami Fundacji „żyć z POMPĄ” lub na cele społeczne związane z działalnością dobroczynną.


Statut niniejszy został sporządzony i przyjęty w dniu 23 lipca 2009 roku przez Fundatora Mirosława Bakę.

POMAGAJĄ NAM